Asiakkaiden rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tuoretie Oy
Itikanmäenkatu 3
60100 SEINÄJOKI
puh. +358 20 774 9530

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tuoretie Oy
Tietosuojavastaava
PL 47
60101 SEINÄJOKI
tietosuoja@tuoretie.fi

3. Rekisterin nimi

Tuoretie Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset perusteet:

– käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät sopimussuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen Tuoretie Oy:n asiakkaille sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen/tilitykseen liittyen.

Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), laskutus-/tilitystiedot sekä muut sopimussuhteeseen liittyvät tiedot.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytäntöjen mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin olla velvollinen säilyttämään joitain asiakkaan henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sopimuksista, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietojen käsittelyssä käytetään osapuolia ja alihankkijoita, jolloin sopimusjärjestelyin taataan, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietojen käsittelyn alihankkijat käsittelevät tietoja Tuoretie Oy:n lukuun, eivätkä he saa käsitellä tietoja omiin tarkoituksiinsa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tuoretie Oy käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön ja -asetusten mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötiedot käsitellään ja säilytetään lakien ja asetusten mukaisesti. Henkilötiedot on vahvasti suojattu järjestelmissämme ja niihin on rajattu pääsy vain niillä henkilöillä, joiden niitä on tarpeen käsitellä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, sekä oikeus vaatia oikaisemaan, poistamaan, tai täydentämään rekisterissä oleva tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisiä tietoja myös oma-aloitteisesti.

Pyyntö henkilötietojen korjaamisesta tai poistamisesta on toimitettava kirjallisena ja allekirjoitettuna tässä selosteessa ilmoitettuun rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilön tulee voida varmistaa pyynnön esittäneen henkilön henkilöllisyys esim. ennen tietojen luovutus- tai korjaustoimenpiteitä. Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä henkilötietojen poistopyynnöstä, mikäli tiedot ovat merkittäviä erityisen käyttötarpeen kannalta (esimerkiksi laskutus) tai laissa tai asetuksissa on määrätty erityisiä säilytysaikoja käsiteltäviä tietoja koskien. Mikäli rekisteröidyn pyynnöt tietojen raportoimiseksi, muuttamiseksi tai poistamiseksi ovat toistuvia, perusteettomia tai kohtuuttomia, rekisterinpitäjä voi periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun rekisteröidyltä, tai kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta.