Tapamme toimia

alasivu-hero

Tehtävänämme on tuottaa lisäarvoa asiakkaidemme ja kumppaneidemme ydinliiketoiminnalle. Haluamme olla haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani.

Tarjoamme asiakkaillemme elintarvikelogistiikan parhaat käytännöt, laajimmat yhteydet, sekä kuljetusten ja logistiikan tietovirtojen osaavimmat asiantuntijat. Toimimme suunnitelmallisesti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja vastuullisen yritystoiminnan periaatteiden mukaisesti, luottamuksen arvoisesti.

Tuoretie Oy:llä käytössä oleva sertifioitu PKY-LAATU® -toimintajärjestelmä kattaa standardit: ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.

Sertifioitu toimintajärjestelmä pitää sisällään kaikki Tuoretien palvelut: alkutuotannon logistiikka: vilja-, rehu- ja eläinkuljetukset, lintarvikelogistiikka: lämpötilasäädellyt siirto- ja jakelukuljetukset, ulkomaan logistiikka: meri- ja maantiekuljetukset sekä logistiikan sähköiset palvelut.

Tuoretie pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristöjärjestelmäänsä

Tuoretie Oy:n ympäristö- ja energiapolitiikka pohjautuu vastuulliseen yritystoimintaan osana liiketoimintaamme ja sen kehittämistä. Huolehtimalla taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun toteuttamisesta yrityksemme toimii kestävän kehityksen mukaisesti.

Tuoretie Oy toimii ympäristön suojelua edistävästi lainsäädännön, ISO 14001 -standardin, viranomaismääräysten ja sidosryhmien vaatimusten mukaisesti. Yritys toimii yhteistyössä sidosryhmien kanssa ympäristöasioiden kehittämiseksi, ja tavoitteemme on yhdessä kuljetusyritysten ja omistajayritystemme kanssa tuottaa ja kehittää kuljetuspalveluja kannattavalla tavalla ympäristö huomioon ottaen.

Tuoretie Oy:n johto on sitoutunut ympäristöpolitiikkaan, ja kaikki organisaation työntekijät ottavat vastuun ympäristökysymyksistä kaikessa toiminnassaan. Johdolla on vastuu siitä, että koko henkilöstö tuntee ympäristöpolitiikan ja sen tavoitteet, ja että ympäristöohjelmaa noudatetaan. Ympäristöasioiden hallinnassa on apuna laatujärjestelmä sekä ympäristöohjelma. Ympäristön suojelussa onnistumisen edellytyksenä on kiinteä yhteistyö – niin organisaation sisäinen kuin sidosryhmien välinen.

Ympäristöasioissa Tuoretie Oy pyrkii jatkuvasti parantamaan ympäristöjärjestelmäänsä ja toimintaansa.

Ympäristöohjelma ohjaa Tuoretien ympäristötyötä

Merkittävin Tuoretie Oy:n kuljetustoiminnoista syntyvä ympäristövaikutus on kuljetusten energian kulutuksesta syntyvät haitalliset päästöt, erityisesti hiilidioksidi. Ympäristöohjelmassa keskitytään polttoaineiden käytöstä aiheutuviin käytönaikaisiin päästöihin, koska niihin Tuoretie Oy voi omalla toiminnallaan ja valinnoillaan vaikuttaa.

Ympäristöohjelmaan sisältyy Tuoretien kuljetustoiminnasta aiheutuneiden kasvihuonepäästöjen tarkasteleminen. Tarkastelu perustuu alihankkijoille vuosittain tehtävään kyselyyn, johon vastasivat kaikki Tuoretie Oy:n kanssa jatkuvassa sopimussuhteessa olevat kuljetusyritykset.

Tuoretie Oy voi omalla toiminnallaan vaikuttaa merkittävästi ilmastonsuojeluun kiinnittämällä huomiota kuljetustoiminnan energiankäyttöön ja -lähteisiin. Energiankulutukseen vaikutetaan myös kehittämällä kuljetussuunnittelua, kouluttamalla kuljettajia energiaa säästävään ajotapaan sekä mitoittamalla kuljetuskalusto oikein.

 

Tuoretie kantaa vastuun henkilöstön työterveydestä ja -turvallisuudesta

Me Tuoretiellä kannamme vastuumme henkilöstömme työterveydestä ja -turvallisuudesta. Noudatamme lakisääteistä työterveys-, työsuojelu- ja työturvallisuuslainsäädäntöä sekä ISO 45001 -standardin vaatimuksia ja pyrimme järjestelmällisesti ennaltaehkäisemään työtapaturmia ja sairauspoissaoloja. Tarjoamme henkilöstölle turvallisen työympäristön, korkeatasoiset työvälineet ja -ergomian sekä kattavat kulttuuri- ja liikuntaedut sekä työterveyspalvelut.

Osana jatkuvaa työterveyden ylläpitämistä käytössämme on Työhyvinvoinnin portaat. Tavoitteena on edistää henkilöstön fyysistä ja henkistä terveyttä, työyhteisön toimivuutta sekä yhteisöllisyyden tunnetta. Hyvinvoivassa työyhteisössä työskentelee työtään arvostava, siinä viihtyvä, osallistuva työkaveri, joka omassa toiminnassaan tuntee vastuunsa koko työyhteisön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä.

Tähtäämme vastuullisuuteen kaikessa liiketoiminnassamme. Tuoretien Oy:n työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka toteutuu myös toiminnassa toimittajien, vierailijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimimme Tilaajavastuulakia noudattavien liikennöitsijöiden kanssa ja edellytämme yhteistyökumppaneilta työsuojelu- ja työturvallisuuslakien noudattamista. Haluamme olla turvallinen ja luotettava yhteistyökumppani!